Vesete

Stølen ligg i ein sidedal som tek sørover frå Mjølfjell i Raundalen. Ordet ve kan ha fleire tydingar. I mange samanhengar tyder det hei­lagdom. Det kan kanskje også koma av ordet ved, dvs. ein stad der ein kunne finna ved. Kva som er rette tydinga her, er uvisst. Når det gjeld stølsvegen, sjå under stølen Tyssedal. Det var Nedstatunet på Oppheim, gnr.55, bnr.1, 3, og 4 som støla i Vesete. Næraste ulvikastølen er Mjølbotn, som lig på nordaustsida av Vesetefjellet. I Vesete har det alltid vore god tilgang på vatn og ved til koking og ysting. Likevel var det i 1684 ei sak om denne stølen. Stølinga var då mellombels gjeve opp fordi eit skred hadde øydelagt vegen i Tyssedalen (truleg i Fadlet), og ei snøskreda hadde reist med husa på stølen, truleg på grunn av at mest all skogen ovanfor stølshusa var snauhoggen. Dette siste vart rekna som ein uboteleg skade, fordi skogen ikkje kunne veksa opp att, vart det sagt. Stølshusa ligg i bakken på nordaustsida av Veset-vatnet, i ca 685 m høgd. Stølen var i aktiv bruk fram til ca 1910. I 1915 selde bnr.3 (truleg også bnr. 4) stølsretten og stølshus til Halfdan Eide i Bergen. I 1967 vart desse rettane overdregne til Bergens Tidende v/ J.W. Eide Trykkeri. Desse bygningane vert i dag nytta til fritidsføremål. Oppheim bnr.1 har har heile tida hatt sitt stølshus i Vesete. I 2013 vart denne stølsretten med hus seld til eigaren av Oppheim bnr.7 i samband med ein gardhandel.
4,5
building
Innhold

Denne mappen er tom.